Regulamin gabinetu Piesocinek

Regulamin gabinetu PIESOCINEK Rehabilitacja i Pielęgnacja Zwierząt

§ 1.  Gabinet pod nazwą  PIESOCINEK Rehabilitacja i Pielęgnacja Zwierząt  Agata  Kucharek-Łęgowska znajduje się  w Toruniu przy ul.Szczecińskiej 26.
§2.Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 20.00, w soboty od 9.00- 14.00.
§3.O zmianach godzin otwarcia gabinetu  klient jest powiadamiany  poprzez umieszczenie informacji na drzwiach wejściowych do poczekalni gabinetu lub na stronie internetowej www.piesocinek.pl lub profilu firmowym portalu facebook – PIESOCINEK Rehabilitacja i Pielęgnacja Zwierząt Toruń.
§4.Wizyty w gabinecie są umawiane przez klienta telefonicznie lub osobiście.
§ 5.Wizyty są umawiane na konkretną godzinę i datę.
§6.Przeniesienie terminu wcześniej umówionej wizyty jest możliwe pod warunkiem,że są dostępne wolne terminy, w przeciwnym wypadku termin wizyty  przepada.
§7.Spóźnienie klienta spowoduje proporcjonalne skrócenie czasu trwania wizyty o czas spóźnienia.
§8.W gabinecie rehabilitacji i pielęgnacji zwierząt wykonywane są zabiegi :
- z zakresu zoofizjoterapii  i zoofizjoprofilaktyki, a w szczególności FIZYKOTERAPEUTYCZNE, KINEZYTERAPEUTYCZNE, HYDROTERAPEUTYCZNE, MASAŻU, technik manualnych, treningu sportowego i kondycyjnego
- z zakresu PIELĘGNACJI  w szczególności strzyżenia, kąpieli, trymowania, rozczesywania, suszenia, obcinania pazurów, czyszczenia uszu .
§9. Zabiegi z zakresu zoofizjoterapii wykonywane są na zlecenie lekarza weterynarii lub na zlecenie zoofizjoterapeuty zaakceptowane w skierowaniu wydanym przez lekarza weterynarii.
§10. Zabiegi pielęgnacyjne są zlecane na podstawie oceny dokonanej przez personel gabinetu PIESOCINEK.
§11. Zabiegi  z zakresu zoofizjoterapii są wykonywane  w gabinecie przez wykwalifikowany personel posiadający kwalifikacje zawodowe zoofizjoterapeutyczne i weterynaryjne lub weterynaryjne.
§12.Zabiegi z zakresu pielęgnacji są wykonywane przez personel z kwalifikacjami groomerskimi ( ukończone kursy groomerskie).
§13.Klientem  w rozumieniu niniejszego regulaminu jest faktyczny posiadacz zwierzęcia ( właściciel lub opiekun).
 §14.Zabiegi  oferowane przez gabinet rehabilitacji i pielęgnacji zwierząt są wykonywane wyłącznie na zwierzętach.
§15.Personel gabinetu  PIESOCINEK ma prawo odmówić wykonywania zabiegów lub przerwać wykonywanie zabiegów w przypadku obscenicznego lub  wulgarnego zachowania klienta- posiadacza zwierzęcia.
§16.Personel gabinetu PIESOCINEK  ma prawo odmówić wykonywania zabiegów lub przerwać wykonywanie prowadzonych zabiegów w  stosunku do zwierząt agresywnych lub zwierząt stwarzających swoim zachowaniem niebezpieczeństwo wyrządzenia uszczerbku na zdrowiu lub życiu personelu przeprowadzającego zabieg lub niebezpieczeństwo zniszczenia mienia w gabinecie.
§17.W gabinecie rehabilitacji i pielęgnacji zwierząt niedopuszczalne jest stosowanie  przez klienta - posiadacza zwierzęcia jakichkolwiek kar w tym cielesnych/fizycznych wywołujących ból lub stres u zwierzęcia mogący skutkować wystąpieniem w przyszłości negatywnych zachowań u zwierząt m.in. agresji wobec ludzi .
§18.Kary cielesne/ fizyczne w rozumieniu niniejszego regulaminu oznaczają  w szczególności: bicie, uderzanie zwierzęcia w jakąkolwiek część ciała zwierzęcia, potrząsanie nim, szarpanie za skórę , mięśnie czy inną tkankę lub część ciała za pomocą ręki, nogi czy innego przedmiotu, który wywołuje fizyczny ból lub stres u zwierzęcia. Dopuszczalne jest stosowanie kantarów, obroży, smyczy, kagańców,szelek i  tzw.ringówek.
§19.Personel gabinetu PIESOCINEK ma prawo odmówić kontynuowania wykonywania zabiegu  w przypadku stosowania przez klienta kar cielesnych/ fizycznych  i psychicznych w stosunku do zwierząt.
§ 20.W gabinecie  stosujemy wyłącznie metody pozytywnej pracy z psem podczas wykonywania zabiegów tzn. zachęcamy psy smakołykami, zabawami . Nie stosujemy  metod polegających na tzw. wzmacnianiu negatywnym.
§21.Klient- posiadacz zwierzęcia  ma prawo i powinien być obecny podczas wykonywania zabiegów zoofizjoterapeutycznych  i zoofizjoprofilaktycznych,  jednakże zakłócanie spokojnej pracy personelowi gabinetu jest niedopuszczalne. W przypadku zakłócania pracy personelowi gabinetu klient zostanie poproszony o opuszczenie sali zabiegowej i udanie się do poczekalni gabinetu.
§ 22.Klient – posiadacz zwierzęcia proszony jest o pozostawienie zwierzęcia samego podczas zabiegów pielęgnacyjnych a w szczególności : strzyżenia ; zwierzęta są wówczas spokojniejsze , dzięki czemu zabieg trwa krócej.
§23.W sali kinezyterapeutycznej obowiązuje klientów obuwie zmienne lub ochraniacze jednorazowe.
§24.W sali hydroterapeutycznej obowiązuje klientów obuwie antypoślizgowe ze względu na możliwą obecność wody na posadzce podczas zabiegów hydroterapeutycznych i  pielęgnacyjnych  powstałą w wyniku jej rozchlapywania przez zwierzę znajdujące się w bieżni wodnej lub wannie .
§25.Gabinet rehabilitacji i pielęgnacji zwierząt oferuje pomoc w stosunku do zwierząt  wykazujących  zaburzenia zachowań lub niewychowanych z należytą starannością poprzez kontakt ze specjalistami w ww. dziedzinach  tj. trenerami  lub  behawiorystami zwierzęcymi- zoopsychologami.
§26.Gabinet  prowadzi swą działalność odpłatnie.
§27.Cenniki poszczególnych zabiegów oferowanych w gabinecie są dostępne w siedzibie firmy , ul.Szczecińska 26, Toruń
§28.Klienci proszeni są o spokojne, łagodne zachowanie. Zabiegi zoofizjoterapeutyczne , zoofizjoprofilaktyczne , a także pielęgnacyjne  by były efektywne i skuteczne wymagają rozluźnienia zarówno u klienta- posiadacza zwierzęcia , samego zwierzęcia jak i  personelu przeprowadzającego zabieg .Zwierzęta odbierają i wyczuwają ludzkie emocje np.właścicieli/ opiekunów. Stres czy nadmierne napięcie klienta rodzi lęk, niepokój, niepożądane zachowania u zwierzęcia , często też jego agresję .
§29. W przypadku gdy zwierzę nie jest w stanie spokojnie leżeć lub stać lub siedzieć podczas zabiegów zoofizjoterapeutycznych ,zoofizjoprofilaktycznych, pielęgnacyjnych, a zwłaszcza podczas zabiegu magnetoterapii klient- opiekun zwierzęcia ma obowiązek przytrzymywać zwierzę. Opiekun może odmówić przytrzymywania zwierzęcia przy zabiegach fizykoterapeutycznych w przypadku gdyby uboczne oddziaływania urządzeń stosowanych do wykonania tych zabiegów miały szkodliwy wpływ na jego zdrowie.
§30.Dopuszczenie zwierzęcia do zabiegów uwarunkowane jest przedłożeniem ważnego i aktualnego zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie( 1 rok)i szczepienia przeciwko  chorobom zakaźnym ( 2 lata).
§31.Zwierzęta przed wykonaniem zabiegów  muszą  być odrobaczone, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
§32.Posiadacz zwierzęcia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody majątkowe i osobiste wyrządzone przez zwierzę w związku z nie dołożeniem należytej staranności w  sprawowaniu dozoru/ opieki nad zwierzęciem, a w szczególności: w przypadku zostawienia psa bez opieki  i nadzoru w poczekalni gabinetu albo w ogrodzie przy gabinecie PIESOCINEK
§33.Zasady korzystania z zabiegów hydroterapeutycznych w PIESOCINKU zostały określone odrębnym regulaminem.
§34.Przed przystąpieniem do zabiegów zoofizjoterapeutycznych i zabiegów zoofizjoprofilaktycznych klient  podpisuje pisemną zgodę na wykonanie ww. zabiegów i potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
§ 35.Teren nieruchomości  wraz z wnętrzem budynku w którym mieści się gabinet ze względów bezpieczeństwa może być  monitorowany  stale lub czasowo. Informacja o monitoringu znajduje się na drzwiach wejściowych poczekalni gabinetu.
§36.Zoofizjoterapeuta  ma prawo zlecać przeprowadzenie konsultacji u lekarzy weterynarii specjalistów w szczególności  ortopedów , neurologów celem dalszej diagnostyki  by wdrożyć  właściwie dobraną   terapię w ramach indywidualnego programu usprawniania zwierzęcia .
§37. Firma Piesocinek Rehabilitacja i pielęgnacja zwierząt Agata Kucharek-Łęgowska nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia zwierzęcia w związku z wykonanymi w gabinecie zabiegami w przypadkach zatajenia przez posiadacza zwierzęcia lub braku rozpoznania istnienia choroby utajonej (w szczególności schorzenia o przebiegu subklinicznym / latentnym) np.: infekcje wirusowe
§38. Zwierzęta agresywne muszą mieć założony kaganiec.

§39.Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2017 roku.

Strona korzysta z plików cookie przechowywanych na twoim urządzeniu